2de havenontsluiting

Op 12 september 2001

Op de gemeenteraad van 10 september interpelleerde VU-gemeenteraadslid Frank Boogaerts het schepencollege over de 2de spoorwegontsluiting van de Antwerpse haven en de gevolgen hiervan op het grondgebied Lier. De VU formuleerde sociale, ecologische en economische argumenten tegen de westelijke tracévariant (langs Hagenbroek en Lisp) die de Vlaamse regering op 23 juni 2000 goedkeurde op advies van VLD-minister Van Mechelen.

Schepen Van Den Plas was het eens met deze argumenten. De schepen deelde mee dat het Lierse college van burgemeester en schepen zich ook tegen de westelijke tracévariant kant. De schepen uitte in haar antwoord op de VU-interpellatie kritiek op de houding van TUC Rail dat nauwelijks bereid is informatie te bezorgen. Zij beloofde aan VU-gemeenteraadslid Boogaerts dat het schepencollege zich zal verzetten tegen de westelijke tracévariant en stelde voor op de gemeenteraad de koppen bij elkaar te steken van zodra het Ruimtelijk Uitvoeringsplan klaar is. De Lierse gemeenteraad zou dan de krachten kunnen bundelen.

De VU Lier-Koningshooikt is tevreden met dit engagement maar verbaast zich er wel over dat het stadsbestuur zich pas nu (na deze interpellatie door de VU) publiekelijk engageert tot verzet tegen de westelijke tracévariant. Voor de VU is het nochtans duidelijk dat er geen en-kel objectief criterium is voor de keuze van deze westelijke tracévariant.

* Integendeel dit tracé veroorzaakt bij meer mensen geluidshinder, zoals zelfs werd toegegeven in een nota van minister Van Mechelen aan de Vlaamse regering.

* De westelijke variant van het tracé is trouwens 850 meter langer dan de oostelijke variant. Het is dus zeker geen besparing.

* Quasi alle inwoners van Lisp zullen geluidslast ondervinden van dit spoor aangezien het rakelings langs Lisp passeert op een viaduct met een hoogte van bijna 10 meter. De huidige spoorlijn door Lisp zal dus niets zijn in vergelijking met dit gedrocht. Lisp wordt nu wel helemaal geprangd tussen twee spoorweglijnen. Is dit een ecologisch verantwoord beleid? Is dit de opwaardering van het wonen in de stad?

* Bij deze keuze voor de westelijke variant spaart men hoe dan ook een deel van een tuinwijk en een aantal villa's (Alliers) en zadelt men de mensen in een grotere volkse stadswijk als Lisp (met heel wat appartementsgebouwen en rijhuizen) op met een spoorwegviaduct van ongeveer 10 meter hoog. Is dit de meest sociale optie?

* Door de keuze van een 850 meter langer tracé treft men niet alleen meer mensen met geluidshinder maar neemt men bovendien ook nog eens meer landbouwgrond in Hagenbroek weg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is