Afdeling VU Lier-Koningshooikt stelt het goed!

Op 20 februari 2001

Ons pas verkozen gemeenteraadslid Frank Boogaerts deed al enkele opgemerkte tussenkomsten in de gemeenteraad. Ondertussen bereiden onze VU-bestuursleden zich voor op hun taak in de diverse stedelijke adviesraden. Via De Omroeper, het lokaal huis-aan-huis-blad van de Volksunie (gedrukt en verspreid op 13.000 exemplaren), bedankten we onze kiezers. Er werd een eerste VU-activiteit georganiseerd in verband met het sociaal statuut van de zelfstandigen. Onze bestuursploeg vormt trouwens een hechte en enthousiaste vriendenkring.

Kortom, met de VU-afdeling Lier-Koningshooikt gaat het goed. Dank u!
Helaas is de situatie op nationaal niveau minder rooskleurig. We geven u daarom graag een woordje uitleg bij de verwarrende situatie in Brussel. Maar voordien willen we verzekeren dat de Lierse VU-bestuursploeg haar contract met de Lierse kiezers zal nakomen.Moeilijke dagen in Brussel

De nationale VU-partijraad van 19 februari jl. kondigde zich aan als een moeilijke oefening. Niet alleen was er de bespreking van de bijsturing van de Lambermont-bis-akkoorden; op de agenda stonden ook de aanduiding van een interim-voorzitter en een toelichting bij het interne partijdebat.

Na het ontslag van Geert Bourgeois had het VU-partijbestuur eind januari de beide ondervoorzitters aangesteld tot co-voorzitter; op 12 februari besliste het partijbestuur unaniem ondervoorzitter Fons Borginon voor te dragen als kandidaat voor het interim-voorzitterschap. De partijraad gaf Borginon het vertrouwen met 101 stemmen voor en 23 onthoudingen. De pas verkozen interim-voorzitter kwam al vlug tot het heikele punt van de agenda. "Wie naar de toekomst kijkt", analyseerde hij, "stelt binnen de partij, en zeker binnen de partijtop, vele verschillen vast met betrekking tot de strategie en de positionering van de VU." Een breed gedragen consensusvoorstel was er dus niet: "De tegenstellingen zijn - voorlopig nog?- te groot", betreurde Borginon.

Precies daarom ook opteerde Borginon voor het creëren van een duidelijk keuzemoment waarbij de ganse partij betrokken wordt. Nieuwe voorzittersverkiezingen vormen hierbij het uitgangspunt. Maar over de kalender (voor of na de zomervakantie?) bestond in de partijraad geen eensgezindheid. Sommigen stelden voor dat dit bestuur ook rechtstreeks door alle VU-leden wordt verkozen, om zo te komen tot een breder gedragen, representatief en operationeel bestuur. Anderen houden het liever op een aanduiding vanuit de VU-partijraad. Zij zien de representativiteit en de operationaliteit van het partijbestuur ook zo best gewaarborgd. Definitieve conclusies trok de partijraad niet. De statutencommissie kreeg de opdracht nieuwe voorstellen te formuleren. Op 10 maart wordt de bespreking verder gezet.

Een intern partijdebat hoeft niet negatief te zijn. Van mening verschillen binnen een partij is niet oneervol. Het gesprek wordt sowieso een oefening in democratie. Kunnen kiezen is het bewijs van openheid en betrokkenheid; keuzes aanvaarden is het bewijs dat democratie echt leeft.Meer Vlaanderen en beter Vlaanderen.

Op de partijraad van 19 februari jl. besliste de VU in april een definitief oordeel te vellen over de teksten met betrekking tot de staatshervorming die dan voorliggen. Conform zijn eerdere beslissingen van 9 december 2000 en 30 januari jl. met betrekking tot de zgn. Lambermontakkoorden, zal de partijraad zijn oordeel steunen op 3 criteria: (a) de correcte omzetting van de Hermes- en Lambermontakkoorden; (b) de correcte omzetting van de latere verduidelijkingen en verbeteringen zoals onder meer vervat in de notificatie van het federale kernkabinet van 16 februari jl.; (c) de evaluatie of - via bespreking in de Brusselse mini-Costa - de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel voldoende is ingevuld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is