Debat gevraagd! (Vrije tribune van Frank Boogaerts in Ons Lier)

Op 23 maart 2001

De Vestsenatoren zijn weer in 't land. Hip, hip, hoera! En soms krijgen ze lik op stuk. Ook dat moet kunnen.

Ik heb bewust enkele edities laten voorbijgaan vooraleer te reageren op deze zeker goedbedoelde initiatieven, die ongetwijfeld Ons Lier nog meer leesbaar maken, al moet men zich toch hoeden voor scheldproza. Uiteraard zijn niet alle bijdragen even actueel of waardevol, sommige zijn m.i.zelfs te stroperig, maar ja, ook dat zal zo wel zijn reden(en) hebben vermoed ik.

De titelvoerende Lierse Burgemeester (zo is er maar 1, waarnemende Burgemeesters zullen we er in 2001 3 versleten hebben !) verklaarde eerder dat de oppositie in de gemeenteraad het maar slapjes-aan doet en te veel het initiatief overlaat aan het Blok. Niets is minder waar, althans niet wat VU -ID betreft!

Tijdens de installatiezitting van de nieuwe gemeenteraad heb ik, naast mijn bemerkingen en voorstellen over de eedformule, 2 interpellaties gedaan waarop spijtig genoeg geen antwoord kwam van de VLDLMM-CVP-groep (oef!):

  • mijn vraag naar een beleidsnota van het Schepencollege en van de Schepenen individueel bleef volledig onbeantwoord (en is ze nog altijd!) Alhoewel: een schepen verklaarde dat dit nog niet kon omdat hij nog maar 2 uren schepen was?!? Dat de schepenpostjes al verdeeld zijn van 18 oktober werd wijselijk verzwegen. Volstaat dit als antwoord beste lezer?
  • mijn vraag naar een logische verklaring van de splitsing van de bevoegdheden KMO en middenstand enerzijds, en van milieu en afvalbeleid anderzijds, telkens over 2 schepenen bleef evenveel keren volledig onbeantwoord. Alhoewel: diezelfde schepen verklaarde dat de bevoegdheden werden toegekend volgens de interesses van de schepenen!?! Van efficiëntie en logica gesproken. Volstaat dit als antwoord beste lezer?

Mijn andere tussenkomsten handelden over het voorval waarvan een OCMW-bediende het slachtoffer werd, de valse beloften i.v.m. de gevolgen voor Kloosterheide van de spooraansluiting,een voorstel over het nieuwe terrassenreglement op het Zimmerplein, de reactie van het Schepencollege op voorstellen gedaan door "Van Brug Tot Brug" en door de bewoners van de Lispersteenweg, en het feit dat het Schepencollege geen enkele rekening houdt met de adviezen en voorstellen van de adviesraden over de stadsbegroting 2001.

Deze VU-tussenkomsten werden trouwens meestal volmondig bijgetreden door de SP en het Blok. Agalev was minder aktief, maar dat heeft misschien te maken met het feit dat deze partij dankzij de steun van de VLDLMM een zetel in het OCMW in de wacht heeft kunnen slepen. Voor wat hoort wat natuurlijk.

Helaas getuigen de raadsleden van de meerderheid van heel wat minder activiteit, en zijn zij , samen met het Schepencollege - weinig bereid om te antwoorden, laat staan om een debat te voeren met de oppositie, die 44,2% van de Lierse bevolking vertegenwoordigt.

Ik maak gebruik van deze reactie om de alomgewaardeerde verslaggever van de laatste gemeenteraadszitting erop te wijzen dat het feit dat de oppositie tegenkandidaten stelde voor de mandaten namens de Stad Lier (of zo zou het moeten zijn!) in intercommunales helemaal geen "spelletje" was. Het volstaat er hier op te wijzen dat de huidige meerderheid slechts 55,8% van de bevolking vertegenwoordigt! Waar haalt zij het recht vandaan om ALLE MANDATEN in te pikken? Temeer omdat men weet dat men, tengevolge van een initiatief van Vlaams Minister Johan Sauwens, binnen afzienbare tijd, ook de oppositie aan bod zal MOETEN laten komen. Mijn oproep aan de meerderheid om een voorbeeld te stellen en nu reeds deze toekomstige verplichting toe te passen werd niet gevolgd. Of wat dacht U ?
Ondanks alles zal VU-ID doen wat van een oppositiepartij mag verwacht worden: kritisch toezien op het beleid, positieve voorstellen doen, en pogingen blijven doen om de meerderheid te dwingen tot antwoorden , en nog beter, tot een echt debat! De Lierse en Hooiktse burgers hebben daar recht op.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is