Dossier Lierse SK: standpunt en stemhouding N-VA

Op 29 november 2004

Omdat goede bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen bij moeilijke beslissingen en indien nodig ook onpopulaire maatregelen durven nemen, schamen we ons niet voor ons standpunt inzake het dossier Lierse SK. Al is een goede helft van ons afdelingsbestuur actief supporter (of zelfs abonnee) van geel-zwart als politieke partij vormt het algemeen belang van alle Lierenaars het enige uitgangspunt bij het innemen van standpunten. We houden er dan ook aan iedereen die dit wenst kennis te laten nemen van ons stemgedrag en onze motivatie. De N-VA doet immers in alle openheid en rechtlijnigheid aan politiek. Zoals bij de stemming bleek geldt dit helaas niet voor alle leden van het schepencollege en de gemeenteraad.

Onder deze link vindt u de integrale tekst van de tussenkomst door gemeenteraadslid Frank Boogaerts (N-VA) hield inzake het dossier Lierse SK.

Samengevat is de conclusie van de N-VA na lectuur van het rapport van Strategus, het rapport van Ernst & Young, de bevindingen van de Lierse brandweer, van het controlebureau AIB-Vineotte (door Lierse SK zelf aangesteld) en van de Voetbalcel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

  1. Het onderzoek dat nu gebeurd is, had eigenlijk al veel vroeger moeten gebeuren; het stadsbestuur had reeds vroeger haar verantwoordelijkheid moeten nemen, vlugger ingrijpen en meer controle uitoefenen op de besteding van de geleende gelden en Lierse SK op haar verplichtingen wijzen.
  2. Er zijn ernstige fouten gemaakt in het beheer, de besteding van de gelden en het clubbestuur heeft boven zijn stand geleefd.
  3. Er werd onvolledige informatie verstrekt.
  4. De financiële injectie die gevraagd wordt zal de club niet redden en wij vrezen dat men ook in de toekomst bij de stad zal blijven aankloppen.
  5. Wij vrezen dat bij aankoop, de stad een lopende meerjarenuitgavenota tekent die zwaar zal drukken op de stadsfinanciën, en wellicht aanleiding zal geven tot nieuwe belastingverhogingen en/of tot het gedwongen schrappen van werken en geplande investeringen.
  6. Bij de borgstelling heeft de N-VA tegengestemd omdat wij vreesden wat nu spijtig genoeg waarheid wordt (bij de lening was onze partij niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad).
  7. Bovendien vragen wij ons af of het de taak is van een stad om de verliezen van een COMMERCIELE aangelegenheid te dragen, en men bovendien daardoor niet de deur wijd openzet voor gelijkaardige vragen.
  8. Maar vooral de nadelige invloed op de stadsfinanciën, en het daardoor verplicht schrappen van andere werken ten bate van alle Lierenaars is voor ons een onaanvaardbaar gevolg van deze operatie.
  9. Ook een eventuele nieuwe belastingverhoging kunnen wij onmogelijk aanvaarden.

Onze partij heeft uiteraard oog voor de jeugdwerking van Lierse SK en zal dan ook graag steun op dit vlak goedkeuren mits de noodzakelijke controles en zekerheden op de gedane uitgaven.

De N-VA heeft ook oog voor de scheefgetrokken situatie op het vlak van steun aan voetbalclubs, vooral tussen Vlaanderen en Wallonië maar ook binnen Vlaanderen. Ook deze discriminatie moet weggewerkt worden. Onze partij zal terzake de nodige initiatieven nemen om te bekomen dat alle clubs op een gelijke manier een beroep kunnen doen op gelden van de federale overheid (bijv. de Lotto) of de Vlaamse overheid. Een splitsing van de Belgische Voetbalbond zal de zaken ook op dit vlak erg vereenvoudigen. En uiteraard zal ook Lierse SK initiatieven moeten nemen op dit vlak.

N-VA-gemeenteraadslid Frank Boogaerts concludeert: "Ik kan zal om al deze redenen de overname van het stadion niet goedkeuren. De gevolgen voor de stadskas en de Lierse belastingbetaler zijn te groot en daarbij is de toekomst van Lierse SK ook dan nog te onzeker. En geloof mij vrij, dit is voor mij een moeilijke beslissing want ik ben reeds 35 jaar trouw Lierse supporter en ook ik vind het plezieriger om de kampioenstitel of de beker te vieren. Maar de N-VA meent dat wij ons allen in eer en geweten de vraag moeten stellen of wij als privé-persoon, te persoonlijken titel ook een dergelijk financieel engagement zouden aangaan op basis van dit dossier en met deze vooruitzichten. Als gemeenteraadsleden moeten wij een beslissing nemen met de toestand van de stadsfinanciën en de belangen van alle Lierenaars voor ogen. Als goede huisvaders."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is