Dove kinderen worden niet gehoord door de minister van onderwijs

Op 10 mei 2003

N-VA voerde actie in Lier "om te zorgen dat iedereen erbij hoort"

Dove leerlingen worden al jarenlang geconfronteerd met een veel te klein budget voor zowel gebarentaaltolken al schrijftolken in het onderwijs. De gevolgen zijn schrijnend. Eind april (!) konden de dove leerlingen in een Gentse school geen gebarentaaltolken meer krijgen, omdat het hen toegekende aantal tolkuren was opgebruikt. Oorzaak: het veel te krappe budget voor de tolken in het onderwijs en het gebrek aan visie van Minister Vanderpoorten m.b.t. de integratie van dove kinderen in het gewoon onderwijs.

Een dertigtal N-VA-leden met onder andere Nijlens schepen van jeugd Liesbeth Van Bouwel, Mechels gemeenteraadslid Marc Hendrickx en Liers gemeenteraadslid Frank Boogaerts voerden daarom zaterdagavond actie aan het Hof van Beatrijs waar de VLD verzamelen had geblazen. Niemand minder dan de dove advocate Helga Stevens " directeur van de Europese Unie van Doven en 3de op de N-VA-senaatslijst " lichtte er de grieven van de sector toe in een gesprek met Vlaams onderwijsminister Vanderpoorten.

De Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties (Fevlado), het samenwerkingsverband "Optimale Participatie van Dove en Slechthorende volwassenen en kinderen in de Samenleving" (Opdoss) en de Overleggroep Vlaamse Dovenscholen (Cora) vragen al jarenlang dat de Minister van Onderwijs met een structurele oplossing komt. Een meerjarenplan betekent meer duidelijkheid voor alle betrokken partijen lang voor het begin van het nieuwe schooljaar: de ouders, de dovenschool van waaruit de dove kinderen worden geïntegreerd, de ontvangende school en de tolkendienst. De N-VA staat volledig achter de eis om het hele lessenpakket te voorzien van een tolk waar nodig. Als we van volwaardige integratie spreken, is dit een automatische conclusie.

Concreet naar volgend schooljaar moet de Minister voorwaarden scheppen die een realistischer kans tot betere integratie moeten mogelijk maken. Hierbij staat de N-VA achter de volgende prioriteiten die werden vooropgesteld door Fevlado e.a.:

* Mogelijkheid tot vertolking van 5O% van al de algemene en technische vakken. De leerlingen/studenten die starten met een tolk moeten de garantie krijgen dat het individuele tolkurenpakket gewaarborgd blijft gedurende hun hele studieperiode. Er kan geen sprake zijn van afbouw.

* Een vereenvoudiging van de administratieve regels en een versoepeling in het gebruik van de toegekende tolkuren dringt zich op. Concreet hierbij geven we het voorbeeld van een blinde schrijftolk die niet in het onderwijs mag gaan schrijftolken voor dove kinderen omdat het Ministerie van Onderwijs weigert haar getuigschrift schrijftolk gelijk te stellen met een A1 diploma, hoewel ze wel beschikt over 2 kandidaatsdiploma's vertaler-tolk. Tegelijk schermt het Ministerie altijd met het argument dat er een tekort is aan tolken.

Daarnaast wil de N-VA aanstippen dat het onbegrijpelijk is dat dove mensen die bijscholing willen volgen dat niet kunnen, omdat het volwassenenonderwijs voor hen volstrekt ontoegankelijk is. Een dove cursist die volwassenenonderwijs wil volgen kan geen aanspraak maken op tolkuren. Hierin moet dringend verandering komen, ook gelet op de Europese richtlijn van november 2000 die discriminatie verbiedt op het vlak van tewerkstelling en training/vorming.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is