Lierse en Mechelse N-VA vragen een duidelijk standpunt m.b.t. het CBL-dossier

Op 20 augustus 2003

N-VA-gemeenteraadsleden Frank BOOGAERTS uit Lier en Marc HENDRICKX uit Mechelen verzoeken hun respectievelijke stadsgenoten-Ministers Marleen VANDERPOORTEN en Bart SOMERS, om binnen de Vlaamse Regering eindelijk een duidelijk en eensgezind standpunt in te nemen met betrekking tot de zgn. "Cross Border Lease"-problematiek. Eind juni verzocht de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de Vlaamse Regering reeds om duidelijkheid, maar hierop kwam tot dusver geen officieel antwoord.

Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie werd de stemming over de voortzetting van het CBL-dossier in de Mechelse gemeenteraad reeds verdaagd op vraag van Marc HENDRICKX (N-VA). Het Mechels gemeenteraadslid waarschuwde zijn collega's: bevoegd Minister Ludo SANNEN (Agalev) laat uitschijnen dat gemeenten die aan een CBL-project werken in de toekomst misschien geen overheidssubsidiëring voor het onderhoud van hun rioleringen meer zullen krijgen. Dit zou natuurlijk een flinke financiële hap op de borrel schelen en de mogelijke opbrengst van een CBL-operatie grotendeels hypothekeren. Marc HENDRICKX vroeg toen in publieke zitting aan de aanwezige Minister-President Bart SOMERS om met zijn Vlaamse Regering snel een duidelijk standpunt te willen formuleren, in navolging van wat ook de VVSG vroeg. De verdaging van het punt had grote gevolgen voor gans het dossier, waarin Mechelen de leiding neemt van een groep steden en gemeenten uit de regio.

Liers gemeenteraadslid Frank BOOGAERTS heeft op de jongste gemeenteraad in Lier dezelfde vraag geformuleerd aan Minister Marleen VANDERPOORTEN, zodat het nu afwachten is op een reactie van die Vlaamse Regering.

Tijdens de Commissievergadering Leefmilieu en Infrastructuur van het Vlaams Parlement van 3 juli ll. kondigde Minister SANNEN aan binnen de Regering te zullen aandringen op een duidelijk standpunt over de wenselijkheid van het CBL-systeem. Maar de minister was opnieuw bijzonder vaag over de criteria van subsidiëring van stedelijke en gemeentelijke rioleringsnetwerken.

Frank BOOGAERTS en Marc HENDRICKX vinden het ook wenselijk de reacties van de Europese Unie op dit dossier te bestuderen, alsook te peilen naar de ervaring van de Nederlandse overheid: waarom was de Nederlandse regering tijdens de paarse regeringsjaren enthousiast over het systeem en nu niet meer? Tevens stelt zich de vraag waarom de Vlaamse Regering geen steunpunt organiseert waar de gemeenten terechtkunnen voor assistentie, gelet op de complexheid van de materie. Momenteel bevinden zich her en der projecten in hun startfase, maar is er geen coördinatie. Laat staan dat de ene groep van gemeenten hun kennis en info deelt met een andere groep.

Tot slot waarschuwen de gemeenteraadsleden BOOGAERTS en HENDRICKX (N-VA) dat de Amerikaanse investeerders bij de verkoop van de rioleringen een eigendomscertificaat zullen eisen. Bij een eigendomscertificaat hoort evenwel een bodemonderzoek: geen eigendomscertificaat zonder bodemonderzoek. OVAM heeft reeds gewaarschuwd dat het afleveren van zo'n certificaat erg duur is en "in dit geval enkele jaren kan duren".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is