N-VA dient klacht in tegen het college van Burgemeester en Schepenen bij de gouverneur

Op 12 juli 2004

Gemeenteraadslid Frank Boogaerts (N-VA) legt klacht neer tegen het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Lier wegens het niet-bevlaggen met de Leeuwevlag op 11 juli 2004 van de stadsgebouwen, zoals voorgeschreven door de omzendbrief VR 99/37 van 22 oktober 1999. De klacht komt er nadat de N-VA het stadsbestuur herhaaldelijk heeft gewezen op het feit dat het door de hogere overheid opgelegde verplichtingen niet naleefde.

Wat de evidentie zelf is (elke stad of dorp in Vlaanderen tooit haar gemeentelijke gebouwen met een leeuwenvlag op 11 juli) bleek in Lier lange tijd niet evident. Vorig jaar was het eindelijk zover: 18 gebouwen van de stad Lier werden op de Vlaamse feestdag getooid met de leeuwenvlag. Dat beloofde de burgemeester in een brief aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Bij de brief was een lijst gevoegd van de te bevlaggen gebouwen. Reeds in september 2002 had N-VA-gemeenteraadslid Frank Boogaerts het schepencollege hierover geïnterpelleerd. Want zelfs bij de 700ste verjaardag van de Guldensporenslag vond het schepencollege een leeuwenvlag aan het stadhuis en aan de stadsbibliotheek toen ruim voldoende. VLD-LMM-schepen Goetze argumenteerde toen dat "er slechts twee locaties met vijf vlaggenmasten zijn. De andere gebouwen hebben vaak maar één mast en het college heeft beslist deze te sieren met de Lierse vlag".

N-VA-gemeenteraadslid Boogaerts verwees naar een omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschap (22/10/1999) die de bevlagging van officiële gebouwen reglementeert: "De tekst geeft een overzicht van data met opgave van de officiële vlaggen. De enige verplichte vlag op 11 juli is de Vlaamse vlag. De vlaggen dienen gehesen voor openbare gebouwen waar instellingen gevestigd zijn die ressorteren onder de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest, dus ook de gebouwen van provincies of gemeenten". Het N-VA-gemeenteraadslid merkte op dat de omzendbrief voorziet dat de provinciegouverneur ambtshalve maatregelen kan treffen indien de gemeentelijke overheid in gebreke blijft. Deze waarschuwing miste zijn effect vorig jaar niet.

Maar wat bleek dit jaar? Op 11 juli 2004 nam de N-VA opnieuw de proef op de som. Helaas bleek dat slechts enkele gebouwen zoals het stadhuis te Lier, het gemeentehuis in Koningshooikt, de stadsbibliotheek en het stedelijk museum bevlagd waren op het feest van de Vlaamse gemeenschap. De andere stadsgebouwen (Schaeckbert, brandweerkazerne, Timmermans-Opsomerhuis, SAMWD, stedelijk zwembad, stedelijke sporthal, jeugdhuis Moevement, Welzijn Kluizestraat, SASK, stadsmagazijnen, Speelmicroob, cultuurcentrum De Mol, Kinderopvang Lisp en H. Familie) waren niet bevlagd met de Vlaamse Leeuw.

Daar de Lierse stedelijke overheid zich zelfs na herhaaldelijk aandringen door de N-VA niet houdt aan de verplichtingen opgelegd door de omzendbrief van de Vlaamse regering legt de partij klacht neer tegen het College van Burgemeester en Schepenen. De partij verzoekt de gouverneur passende maatregelen te nemen zoals voorzien in het Decreet van 7.11.1990 en beschreven in punt III van voormelde omzendbrief (toezicht op de naleving van de decretale voorschriften door de provincies en de gemeenten van het Nederlandse taalgebied).

Een mens zou zich afvragen of het stadsbestuur zich schaamt over de Vlaamse identiteit. Alleszins staat de terughoudendheid van het stadsbestuur in schril contrast met de inzet van generaties Lierse flaminganten. Enkele van hen vervulden zelfs een vooraanstaande rol in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd zoals Jan-Baptist David, de familie Bergmann, dr. Laporta en Felix Timmermans. Bovendien blijkt uit de politieke en sociaal-economische actualiteit duidelijk dat meer Vlaamse autonomie nodig is.

De N-VA steunt op deze manier ook graag de bevlaggingsactie van de Lierse middenstand. Afdelingsvoorzitter Jan Hauwaert: "Het lijkt ons evident dat het stadsbestuur dit initiatief zou ondersteunen. Onder meer door op een officiële feestdag van de Vlaamse gemeenschap een mooie Guldensporenviering te organiseren en de officiële vlag van de Vlaamse gemeenschap uit te hangen aan alle officiële stadsgebouwen. Dit zou mooi aansluiten bij het initiatief van de middenstanders om de stad een feestelijk tintje te geven".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is