Nieuwjaarsbrief 2003

Op 1 januari 2003

Pallieterland, 1 januari 2003

Aan de Lierse pers

Nieuwjaarsbrief van de N-VA-afdeling Lier-Koningshooikt

Als nieuwjaarsgeschenk bieden we u "De puinhoop van paars-groen" aan, het nieuwe boek van onze algemeen voorzitter Geert Bourgeois. Geen toevallige keuze uiteraard. De kritiek van de N-VA op het paars-groene regeringsbeleid is zeer scherp. Maar noch Geert Bourgeois, noch de N-VA gedragen zich als stuurlui aan wal. In deze legislatuur kreeg Bourgeois als volksvertegenwoordiger reeds 13 wetsvoorstellen goedgekeurd. De hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, Luk Van der Kelen, noemde dit bij de boekvoorstelling "voor een parlementslid van de oppositie een wereldrecord in België".

Neen, wij zijn dus niet "de verzuurden" die in de fabeltjes van VLD-campagneleider Noël Slangen tegenover "de verlichten" staan. Naar het voorbeeld van het N-VA-werk in het Vlaamse en het federale parlement willen ook wij als N-VA-afdeling Lier-Koningshooikt de taak uitvoeren die ons door de kiezers werd toevertrouwd: kritisch maar constructief oppositie voeren. Dat is ons goed voornemen voor het nieuwe jaar.

Het voorbije jaar konden we de meerderheid een enkele keer overtuigen op een voorstel van de oppositie in te gaan. Zo deed gemeenteraadslid Boogaerts recent nog een praktisch voorstel voor een betere organisatie van de examens voor het stadspersoneel. We luisterden zelf ook naar wat leeft in het Lierse verenigingsleven. Op basis van een werkdocument van het Lierse ACV formuleerde de N-VA concrete voorstellen om onze stad fietsvriendelijker te maken. Geen enkele andere fractie waarschuwde meer voor het geklungel inzake het dossier van het stedelijk zwembad dan de N-VA. Maar helaas is er amper luisterbereidheid t.o.v. de oppositie. Ook de adviesraden verdienen meer respect. De manier waarop het negatief advies van de GECORO m.b.t. het Ruimtelijke Structuurplan Lier werd weggewimpeld door het stadsbestuur vormde een dieptepunt. In een nieuwjaarsinterview beschreef de VLD-burgermeester de Lierse adviesraden als "daar kom je altijd dezelfde conservatieve figuren tegen". Wat een arrogantie van het stadsbestuur ten opzichte van vrijwilligers die verantwoordelijkheid opnemen in hun stad.

Als het goed is zegden we het nochtans ook. We steunden bijvoorbeeld de verhoging van de belasting op de verkrotting omdat dit een zinvolle maatregel is om de kankerplekken in ons stadsweefsel aan te pakken. En het cultuurbeleid van de bevoegde schepen en het werk van zijn ambtenaren ter zake verdient een pluimpje. We willen dat hier wel eens zeggen.

Maar dat was 2002. Wat worden ons inziens de grote dossiers voor 2003 ?

Er is de 2de spoorwegontsluiting waarover zo snel mogelijk en liefst voor de verkiezingen - duidelijkheid moet komen. Door de druk vanuit de Lierse bevolking en mede via interpellaties van de N-VA in het Vlaams parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordiger zegde minister Van Mechelen toe de ondergrondse aanleg van de 2de spoorwegontsluiting alsnog te onderzoeken. We blijven evenwel betreuren en aanklagen dat minister Vanderpoorten in juni 2000 het been niet stijf hield en zich in de Vlaamse regering principieel akkoord verklaarde met een bovengrondse aanleg. Net zoals de andere Vlaamse regeringspartijen trouwens. Ook SP.A en Agalev die in Lier andere taal spreken dan in Brussel. Voor de N-VA is een bovengrondse aanleg langs het nu voorgestelde trac alleszins onaanvaardbaar.

Er is het algemeen beleid van de stad Lier dat ontspoort. Het huidige stadsbestuur vertrok in 1994 vanuit een financieel gezonde situatie. Nu voert de meerderheid van VLD en CD&V een forse verhoging door van de aanvullende gemeentebelastingen, van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, van de prijs van de huisvuilzakken (met 60%). En het vordert een nieuwe belasting ter vervanging van de milieutaks onder de raadselachtige naam van "algemene gemeentebelasting". De N-VA keurde deze algemene belastingverhoging niet goed en wees erop dat deze forse verhogingen het gevolg zijn van een jarenlang ondoordacht beleid van VLD en CD&V dat weigert de tering naar de nering te zetten.

Zo'n beleid wreekt zich. Dat daarbij de CD&V de schuld legt bij de federale en Vlaamse regeringen terwijl de VLD beweert dat dit helemaal niet zo is, bewijst

1. de groeiende spanning tussen de Lierse meerderheidspartijen;
2. het belachelijke van de "alles-is-gratis" show van de paars-groene regeringen;
3. dat de VLD een fiscale vestzak-broekzak-operatie uitvoert: wat Verhofstadt in Brussel zogezegd geeft, neemt Vanderpoorten in Lier terug.

Tenslotte willen we nog enkele wensen formuleren. We wensen onze collega's van de bestuursmeerderheid wat meer luisterbereidheid toe. We wensen onze collega's van SP.A en Agalev nieuwe batterijtjes toe om er in de Lierse gemeenteraad een beetje energieker tegen aan te gaan en om hun partijgenoten in Brussel even te herinneren aan de pacifistische principes die niet stroken met wapenleveringen aan landen in een conflictsituatie. We wensen onze collega's van het Blok tenslotte een einde van het cordon sanitaire toe zodat ze eindelijk ook eens een gesprek kunnen (lees: moeten) voeren over hun maatschappelijke programmapunten die geen verband houden met hun anti-migrantenstandpunt.

We wensen hen en u alleszins het allerbeste toe in 2003 wat gezondheid en familiaal geluk betreft en herhalen ons goed voornemen voor het nieuwe jaar: kritisch maar constructief oppositie voeren net als de voorbije twee jaar.

Namens de N-VA-afdeling Lier-Koningshooikt,

Jan Hauwaert, voorzitter
Robert Janssens, ondervoorzitter
Frank Boogaerts, gemeenteraadslid

P.S. Bij de komende parlementsverkiezingen zal de N-VA Lier-Koningshooikt een kandidaat naar voor schuiven. Meer daarover later!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is