Wateroverlast in Koningshooikt

Op 1 juli 2001

Eind april organiseerde het stadsbestuur een "informatievergadering" over werken die verdere wateroverlast moeten voorkomen. Twee jaar na de feiten hoopte uw verslaggever op geruststellende woorden. Aanwezig waren CVP-schepen Cool, een delegatie van Aquafin en een delegatie van de provincie Antwerpen. Helaas voor de Hooiktenaars liet schepen Cool verstaan dat Lier en Koningshooikt zouden verzuipen. Reeds van bij zijn inleiding werd echter ook duidelijk dat de schepen van Openbare Werken die avond geen volledige duidelijkheid zou scheppen.

De delegatie van Aquafin gaf een technische uiteenzetting die de stand van zaken correct schetste. De feiten ? Tot op heden is enkel een hydrologische studie afgerond. Op basis daarvan werd een voorontwerp uitgewerkt dat ter goedkeuring voorligt bij de bevoegde overheden. Er zijn nog geen vergunningen aangevraagd door Aquafin noch door de provincie. Het is nog onduidelijk wie geconfronteerd wordt met onteigeningen. Er is m.a.w. nog geen definitief ontwerp. Er zijn nog geen aanbestedingen uitgeschreven. Er is nog geen planning van de werken, enkel een raming wanneer de werken zouden starten (2002) en eindigen (2004).

Als het de bedoeling was om de inwoners in een vroegtijdig stadium te betrekken werd het een maat voor niets aangezien er geen mogelijkheid tot inspraak is. Toch enige lof voor de openheid van de delegaties van Aquafin en de provincie Antwerpen die geen kritiek uit de weg gingen, inhoudelijk op de vragen antwoordden en ook wezen op ieders verantwoordelijkheid.

Deze professionele houding stond in schril contrast met de houding van schepen Cool. Van bij het begin was hij geïrriteerd door de vraagstelling. Wat de overlast zou zijn? Hoe landbouwers melk en dieren kunnen afvoeren? De antwoorden waren telkens "one liners": "Overlast? Uiteraard, mevrouw, dat spreekt voor zich." Of nog: "Continuïteit van bedrijven? Het bedrijf kan schuiven met zijn jaarlijks verlof." Tja ...

En dan als klap op de vuurpijl het antwoord op de vraag wat het effect is van de uitdieping van de Schelde op potentiële wateroverlast in de Netenvallei. Schepen Cool draaide niet rond de pot. Dan verzuipt Lier en hij verwees zowaar naar de Nederlandse waterramp in 1953. Met deze info-avond werden de bewoners alvast niet gerust gesteld, noch geïnformeerd over wat men doet om een herhaling van de overstromingen te vermijden. Schepen Cool zorgde eerder voor het tegendeel.

Vaststellen dat historisch fouten zijn gemaakt door een gebrek aan visie op de Vlaamse waterhuishouding is één zaak. Acties ondernemen om dit bij te sturen is er een andere. De schepen verwees naar het Netebekkencomité dat (overkoepelend over de gemeenten) de nodige acties zou moeten ondernemen om de Netenvallei te vrijwaren van wateroverlast.

Onze conclusie: geen woorden meer maar daden!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is