PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona - College van burgemeester en schepenen keurt reeks steunmaatregelen goed voor bewoners, verenigingen en bedrijven

Op 8 april 2020

Reeds bij de eerste federale maatregelen naar aanleiding van de corona-uitbraak besliste het college van burgemeester en schepenen om de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven voorlopig op te schorten. De stad gaf daarmee toen al aan dat we, naast steunmaatregelen van hogere overheden, ook als stad het nodige willen doen voor Lierse ondernemingen en hen financiële ademruimte willen geven. Zodra de situatie terug genormaliseerd is, zullen de bedrijfsbelastingen gespreid worden opgestart. Verder besliste het college vorige week om het versturen van de aanslagbiljetten voor de algemene gemeentebelasting voor de natuurlijke personen uit te stellen tot eind mei (cf. persberichten van 14 en 31 maart ll.).

Het college van burgemeester en schepenen bevestigde gisteren nogmaals deze twee maatregelen en besliste om hieraan nog zes bijkomende steunmaatregelen toe te voegen. In concreto gaat het dan om een centrumbon van 25 euro voor gezinnen of een centrumbon van 10 euro voor alleenwonenden. Dit betekent dat de gemeentebelasting voor Lierenaars dit jaar gehalveerd wordt én dat we tegelijkertijd stimulansen geven voor de lokale middenstand waar de bons uitgegeven kunnen worden en dit voor een bedrag van ruim 317.800 euro. Handelaars die momenteel nog niet aangesloten zijn op het systeem van de centrumbons krijgen de mogelijkheid om dat alsnog te doen.

Een vierde en vijfde steunmaatregel zijn specifiek gericht op de Lierse horeca. De jaarlijkse terrasbelasting voor horecazaken wordt eenmalig pro-rata kwijtgescholden voor de periode van de verplichte coronasluiting. Voor eigendommen die stad en OCMW Lier verhuurt aan horecazaken is er een huurvrijstelling van 75% voor de volledige duur van de federaal opgelegde sluiting. Indien de huurder een brouwerij is, dient deze de vrijstelling door te rekenen aan de eindhuurder.

Verenigingen huren stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur meestal op grond van een retributiereglement. Tijdens deze periode van verplichte sluiting van de infrastructuur wordt de huur kwijtgescholden. Voor langdurige huur- of pachtovereenkomsten zal een pro-rata vrijstelling gegeven worden voor de sluitingsperiode.

Heel wat bouwwerven in de stad liggen ondertussen stil. Voor innames openbaar domein voor verbouwingen die momenteel opgeschort zijn omwille van de coronacrisis, besliste het college om de belasting eveneens op te schorten voor de periode dat de werken stil liggen. Dat geldt ook voor innames waarbij het openbaar domein niet volledig vrijgemaakt is.  

Tot slot worden ook de standrechten voor marktkramers met een vaste standplaats op de openbare markt kwijtgescholden. Dit eveneens voor de periode dat de markt niet mag plaatsvinden.  

De totale financiële impact van deze steunmaatregelen is op dit moment nog niet juist te becijferen. Indien de federale maatregelen na 19 april verder zouden lopen en we uitgaan van een verplichte sluiting van 2 maanden wordt de impact voor de stedelijke financiën geraamd op 345.000 euro.

Verantwoordelijke: burgemeester Frank Boogaerts

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is