Toespraak nieuwjaarsreceptie - afdelingsvoorzitter

Toon Vaessens, al vele jaren onze afdelingsvoorzitter, heeft op de nieuwsjaarsreceptie ook een speech gehouden.

Lees zijn toespraak hier:

Dames en heren,

Mr. de Staatsecretaris, Beste Theo,

Beste leden en sympathisanten,

Beste Lierenaars en Hooiktenaars,

Blij u allen weer zo talrijk te mogen begroeten. Velen onder u zijn vaste gast maar ik ben ook zeer verheugd vele nieuwe gezichten te zien.

Allen van harte welkom!

In naam van ons ganse bestuur wens ik u en al wie u lief is een zeer gelukkig 2016. Hopelijk wordt het een jaar vol boeiende ideeën waarbij uw wensen en ambities werkelijkheid kunnen worden. Maar vooral wens ik u een goede gezondheid.

Beste vrienden,

We zijn nu in de helft van de legislatuur en het is een goed moment om eens achteruit te kijken, een stand van zaken van de laatste 3 jaren op de maken.

Vervolgens zal onze burgemeester u een bondig overzicht geven van de projecten die in de steigers staan voor 2016 en de komende jaren.

 

Tenslotte zal Theo Francken u toespreken over het huidige “Asiel en migratie” beleid en, zeer actueel, de vluchtelingencrisis.

Wij zijn aan deze legislatuur begonnen met een aantal grote werven voor ogen.

Dit zijn de voornaamste:

1. Saneren van de stadsfinanciën en afbouwen van de schuld.

 • We zijn in 2012 onmiddellijk begonnen met een kerntakendebat waarbij we de werking van stadsdiensten, politie en OCMW onder de loep genomen hebben. Dit heeft geleid tot een besparing van 10% op de werking en het verhogen van de efficiëntie zonder aan de dienstverlening te raken.
 • Bovendien zijn deze besparingen gebeurd zonder de onroerende voorheffing en de opcentiemen op de personenbelasting te verhogen.
 • Tevens wordt er actief aan schuldbeheer gedaan.
 • In 2013 en 2014 hebben we hierdoor een overschot op de rekeningen gerealiseerd die voor 1/3 naar schuldafbouw en 2/3 naar bijkomende investeringen is gegaan.
 • Het resultaat is dat de meerjarenplanning van de stad structureel gezond en solide is en dat de schuld gedaald is.

2. Creëren van budgettaire ruimte voor nieuwe investeringen in infrastructuur, sport en cultuur.

 • Heel wat straten en voetpaden zijn ondertussen heraangelegd. Dit was een zeer grote prioriteit want Lier had hier een grote achterstand opgelopen. (vb. Vismarkt, Rechtestraat, Kromme Ham, Leopoldplein, Oever, Mechelstraat, Netelaan, Sander de Vosstraat, Opsomerlaan, Begijnhofstraat,…). Reeds veel gedaan, nog veel te doen.
 • Vorig jaar is de heraangelegde atletiekpiste in gebruik genomen
 • De tribune van het cultureel centrum De Mol werd eveneens vernieuwd.
 • De Normaalschool in de Berlarij werd door de stad aangekocht en zal door Solag, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf, ontwikkeld worden en zo een extrastimulans aan de buurt geven.

3. Voeren van een rechtvaardig sociaal beleid en hiervoor de nodige financiële draagkracht voorzien.

 • Door de veranderende maatschappelijke en sociologische situatie is de sociale nood in Lier sterk gestegen.
 • Om aan deze sociale verzuchtingen te voldoen, zijn we de oefening gestart om de OCMW en Stadsdiensten te integreren. Zo kunnen parallelle structuren verdwijnen en kan er meer efficiënt gewerkt worden.
 • Ook is de Stad in staat om extra financiële ondersteuning te geven aan het OCMW om haar plichten te vervullen.
 • Deze investeringen gaan echter samen met het bestrijden van sociale fraude waarbij elk dossier zeer nauwkeurig onderzocht wordt.

4. Ondersteuning van het middenstand en het zelfstandige ondernemingsschap.

 • Misschien niet zo sexy of publiekelijk bekend, maar een belangrijke mijlpaal hier is implementering van de “detailhandelsvisie” die bepaalt welke zaken zich waar kunnen vestigen. De bedoeling is om kernversterkend te werken en concurrentie tussen stadkern en periferie maximaal te beperken.
 • Tevens werd de financiële ondersteuning voor startende winkels in de stadskern en de belasting op leegstaande handelszaken in de Gemeenteraad goedgekeurd.

5. Versterken van het sociale weefsel door evenementen allerhande (groot en klein) zowel financiële als logistieke ondersteuning te bieden.

 • De prachtige Sint-Gummarusfeesten zijn een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Stad, verenigingen en zovele vrijwilligers.
 • Er is financiële ruimte vrijgemaakt om steun de verlenen aan de jeugdbewegingen voor de bouw van nieuwe lokalen.

6. Terugdringen van de criminaliteit.

 • Alle statistieken van de politie wijzen onomkeerbaar op een aanzienlijke afname van de criminaliteit in al haar vormen, niet in het minst inbraken in woningen.

Er zijn nog vele andere zaken te vermelden maar ik meen dat ik hier de voornaamste  heb opgesomd. We mogen echter niet op onze lauweren rusten want er zijn nog vele noden, er ligt nog veel werk op de plank. Dat beseffen wij zeer goed. Graag roep ik iedereen op om al deze zaken, met hun positief verloop, mee uit te dragen en te verkondigen onder de bevolking. Het is immers onze oprechte overtuiging dat we vele zaken ten goede gekeerd hebben. 

Tenslotte wil ik nog een woordje kwijt over de N-VA afdeling zelf.

Het huidige bestuur komt binnenkort aan het einde van haar mandaat en de leden zullen, conform de partijstatuten, op 2 maart e.k. een nieuw bestuur kiezen.

Ik wens alle huidige bestuursleden reeds te danken voor de fijne samenwerking, de inzet, ook de geanimeerde debatten maar vooral de vriendschap.

Het was en is voor mij een voorrecht om jullie voorzitter te zijn.

In het nieuw te verkiezen bestuur zullen vele huidige bestuursleden zetelen samen met nieuwe.

Hen wacht de taak om de N-VA visie in het beleid verder gestalte te geven; dit ten dienste van de Lierenaars en Hooiktenaars.

Dames en heren,

Laat ons tenslotte het glas heffen en toasten op “Lierke Plezierke” en een succesvol 2016.

Gezondheid!

Toon Vaessens - Voorzitter

Lier 22 jan. 2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is