Afsluiten sportvelden

Op 30 maart 2009

Mondelinge vraag van Rik Verwaest aan College van Burgemeester en Schepenen: 

"Geachte mevrouw de voorzitster, Geachte schepenen en burgemeester,

Op het CBS van 18 augustus jl. nam het college akte van een hele reeks vandalenstreken op de Sportvelden en het minigolfterrein tijdens de zomervakantie[1]. In antwoord op die problemen werd er besloten om, op basis van de artikels 3[2] en 200[3] van het gemeentelijke politiereglement, de Sportvelden strikte openings- en sluitingsuren op te leggen. Vanaf nu mag men slechts tussen 8u en zonsondergang de terreinen betreden. Wie na zonsondergang zich nog op het domein waagt riskeert een geldboete.

Ik ben het volledig met het college eens dat maatregelen onvermijdelijk waren geworden. Ook de jeugdbewegingen die gebruik maakten van het terrein stelden voortdurend vast dat het terrein met glasscherven was bezaaid, de sportinfrastructuur beschadigd…

Waar ik als jeugdbeweger echter wel bedenkingen bij heb is dat er opnieuw een stuk openbare groene ruimte wordt afgesloten, ook voor het erkende jeugdwerk. Als vandalisme een motief is om via het politiereglement openbare ruimte af te sluiten na zonsondergang, wat moet er dan gebeuren met bijvoorbeeld voetbalpleintje “de Caje” aan de Sion en “Den Hof” in de Maasfortbaan? Ook openbare ruimte waar af en toe vandalisme wordt gepleegd. Wat gaat het college doen als ook daar deze trend zich doorzet?

Zeker voor erkende jeugdbewegingen is het afsluiten van de “Sportvelden” een spijtige zaak. Een uiterst geschikt stukje groen in de binnenstad waar men een rustig avond- of nachtspel kon spelen zonder iemand lastig te storen of privé-domein te moeten betreden, het wordt een zeldzaamheid in Lier. Ik betwist niet dat de afsluiting noodzakelijk was geworden door de daden van enkele “rotte appels” die zich misdroegen op de Sportvelden, maar waarom het kind met het badwater weggooien en ook de erkende jeugdbewegingen verbieden het terrein ’s avonds nog te betreden? Van een georganiseerde jeugdbeweginggroep, onder begeleiding van hun leiders, moet men immers geen vandalisme of overlast vrezen.

Ik zou dan ook willen voorstellen dat het college een doorlopende toelating uitschrijft aan alle erkende Lierse jeugdbewegingen om, uiteraard in groep en onder begeleiding van hun leid(st)ers, de Sportvelden ook ’s avonds te mogen gebruiken voor normale recreatie. Ik raad hoe dan ook ten sterkste aan om hiervoor ook het advies van de jeugdraad te vragen. Indien er interesse is van erkende sportclubs voor een gelijkaardige regeling kan natuurlijk ook de sportraad betrokken worden.

Mijn vragen aan het college zijn dan ook als volgt: 

  1. Is de afsluiting van de Sportvelden een eenmalige beslissing, of maakt dit deel uit van een grootschaliger afsluitingsbeleid bij verhoogd vandalismerisico?
  2. Overweegt het college om een uitzondering mogelijk te maken voor erkende jeugdbewegingen?
  3. Indien niet, zal zij dit dossier voor advies voorleggen aan de jeugdraad en eventueel de sportraad?"

Antwoorden op mondelinge vragen zijn terug te vinden in het verslag van de respectievelijke gemeenteraad, op te vragen bij de stadsdiensten via info [at] lier.be


[1] CBS d.d. 18/8/2009, punt B.012, p.24-25

[2] Artikel 3: “de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning. “

[3] Artikel 200: De groene ruimten zijn alleen toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens, kinderwagens, aan de hand geleide fietsen en bromfietsen, al dan niet bereden kinderrijwielen van kinderen jonger dan 9 jaar, in de mate dat hun gedrag de veiligheid van de andere gebruikers niet in het gedrang brengt en dit binnen de aan één of meerdere ingangen aangeplakte openingsuren;

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is