Verhuur Spuihuis

Op 18 november 2009

Mondelinge vraag van Rik Verwaest aan College van Burgemeester en Schepenen:

"Geachte mevrouw de voorzitster,

Graag had ik het college van burgemeester en schepenen een mondelinge vraag gesteld over de volgende kwestie:

Het Spuihuis werd recentelijk feestelijk heropend. De stad investeerde 40.000 euro om het gebruikscomfort en de toegankelijkheid te verhogen, met het oog op intensiever gebruik van het gebouw in de toekomst. Dat moet in de eerste plaats gebeuren door regelmatig verhuur van deze locatie aan derden. Op deze manier moet ook het onderhoud worden bekostigd en (een deel van) de investeringen terugverdiend.

Met die beslissing schrijft het Lierse stadsbestuur zich volledig in in de beleidslijnen die de Vlaamse regering over de functie van historisch erfgoed heeft uitgezet. Ik herinner aan de beleidsnota van Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois, die zich zeer duidelijk uitspreek over de noodzaak om gerenoveerde en gebruiksklaar gemaakte gebouwen zo intensief mogelijk te gebruiken[1].

Zal het college erover waken dat het toekomstige verhuurreglement een vlotte en betaalbare huur van het gebouw mogelijk maakt? Zal men erop toezien dat zowel op vlak van promotie als prijszetting er alles aan wordt gedaan om het Spuihuis voldoende verhuurd te krijgen zonder daarbij marktverstorend te werken? De verhuurbedragen die nu circuleren zijn alleszins stevig en zouden, zeker voor een gebouw dat maar pas open is, heel wat belangstellenden kunnen afschrikken. In de wetenschap dat volledig uitgeruste en veel grotere parochiezalen voor minder dan 200 euro kunnen worden gehuurd in het centrum is het risico niet denkbeeldig dat het Spuihuis zichzelf uit de markt gaat prijzen vooraleer de verhuur goed en wel begonnen is.

Daarom heb ik ook de volgende vragen:
1)      Wordt er een grondige prijsvergelijking uitgevoerd met gelijkaardige locaties vooraleer de huurprijs wordt vastgelegd?
2)      Zal het verhuurreglement grondig worden doorgesproken met de verenigingen via de adviesraden? Het is immers uit hun kringen dat heel wat toekomstige huurders verwacht mogen worden."

Antwoorden op mondelinge vragen zijn terug te vinden in het verslag van de respectievelijke gemeenteraad, op te vragen bij de stadsdiensten via info [at] lier.be


[1] Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2009-2014ingediend door de heer Geert Bourgeois,

viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand: “We evolueren van een behoudsgezinde naar een ontwikkelingsgerichte houding, en streven naar ‘behoud door ontwikkeling’. Wij moeten beseffen dat de erfgoedwaarden zelf ook het gevolg zijn van evolutie en dynamisch gebruik. In plaats van de materiële aspecten die staan voor bepaalde intrinsieke waarden passief te bewaren, moeten wij durven kiezen voor een dynamisch en hedendaags gebruik dat toch de authenticiteit van het onroerend erfgoed respecteert..” Vlaamse Regering: Stuk 189 (2009-2010) – Nr. 1, p.26

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is