Budget 2017 en aanpassing meerjarenplan

Op 14 december 2016, over deze onderwerpen: Besparingen, Investeringen, Partij, Stadsbudget, Transparant en efficiënt bestuur

Budget 2017 en aanpassing meerjarenplan

Het college legt aan de gemeenteraad van december het budget 2017 en de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 ter goedkeuring voor. De powerpoint in bijlage dient als inhoudelijke aanvulling van de tekst.

Financieel evenwicht en verdere schuldafbouw

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019, enkele jaren geleden, nam de stad de nodige structurele maatregelen om de stad weer financieel gezond te krijgen. De twee belangrijkste uitgangspunten zijn dat we streven naar een blijvend financieel evenwicht en een verdere afbouw van de schulden. Bij de opmaak van het budget 2017 werd 1/3 van de beschikbare budgettaire ruimte aangewend voor bijkomende afbouw van de schulden. In vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan wordt de schuld tegen eind 2019 met ruim 4,2 miljoen euro afgebouwd. Dit is ongeveer 2 miljoen euro lager dan het uitgangspunt bij de vorige bijsturing van het meerjarenplan. We hielden daarbij rekening met de gevolgen die de invoering van de taxshift door de federale regering heeft op onze ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Voor de periode 2017-2019 schatten we in dat de stad zo ruim 1,2 miljoen euro minder zal ontvangen.

2,1 miljoen extra investeringen

Tegelijkertijd met alle inspanningen om de stad financieel gezond te maken kon toch ook  een realistisch maar ambitieus investeringsprogramma voorzien worden. In het meerjarenplan staan voor de periode 2017-2019 voor 2,1 miljoen euro extra investeringen. Dit betekent dat de stad de komende 3 jaar nog ongeveer 33 miljoen euro investeert. Een van de belangrijke nieuwe accenten is de bouw van een nieuwe sporthal op de site van het Koninklijk Atheneum aan de Netelaan. Hiervoor werd het reeds voorziene budget voor een sporthal op de Hoge Velden herschikt. Om de nood aan nieuwe klaslokalen op te vangen wordt geld uitgetrokken voor de renovatie van het Zwartzusterskloosters.

Wat doen we in 2017?

Mooie, veilige en nette straten

In 2017 zetten we verder in op een degelijk en bereikbaar openbaar domein. We geven daarbij prioriteit aan de herstelling en vernieuwing van de wegen- en fietsinfrastructuur.

Voor het onderhoud van wegen en voetpaden trekken we in 2017 100.000 euro extra uit. In totaal investeren we zo nog voor 320.000 euro. Extra inzet gaat ook naar onkruidbeheer. In 2017 en 2018 vervangen we de openbare vuilbakjes.

We voorzien extra budget voor de vervanging van openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting en voor de vervanging en uitbreiding van het cameranetwerk.

Op de planning voor 2017 staan onder andere de heraanleg van wegen en riolering in de Kanunnik Davidlaan en Sint-Gummarusstraat, de ophoging van de vesten en aanleg van brug naar Nazareth. Op de Kesselsesteenweg en Putsesteenweg verhogen we de veiligheid van fietsers met nieuwe fietspaden.

Vrijetijdsaanbod voor elke Lierenaar

Wie geniet in zijn vrije tijd niet graag van wat de stad te bieden heeft? Om de Lierenaar een gevarieerd vrijetijdsaanbod aan te bieden, investeert de stad op verschillende domeinen. De SAMWD (stedelijke academie voor muziek, woord en dans) krijgt een nieuwe dansklas. Den Bril wordt gerestaureerd. In sporthal De Komeet zal in 2017 heel wat gerenoveerd worden, maar ook in sporthal KTA ’t Spui en de turnzaal in Koningshooikt staan aanpassingen op de planning. Het programma van Lier Centraal, de zomerconcerten op de Grote Markt, wordt aanlokkelijker door het aantrekken van succesvolle artiesten.

Na de verbouwing van het stadhuis zal de bovenverdieping gehuurd kunnen worden voor recepties, lezingen of voordrachten.

De stad blijft inzetten op Lier als winkelstad. Kernversterkende acties en maatregelen moeten de koopattractie aanzwengelen en leegstand in de winkelstraten tegengaan.

Sociale taak

De stad is zich zeer bewust van haar sociale taak. Ook in Lier verscherpt de armoedeproblematiek. Er is een forse toename van het aantal leefloners en een stijging van kinderarmoede. In 2017 wordt in dit kader verder ingezet op het behoud van bestaande en de versterking van samenwerkingsverbanden met derden. Door de stijging van het aantal leefloners dient ook de gemeentelijke dotatie aan het OCMW opgetrokken te worden.

We trekken tevens meer budget uit voor de thuiszorgtoelage.

Binnen het OCMW-budget is de realisatie van een nieuw dienstencentrum op de site van het oude Paradijs in de Kanunnik Davidlaan een belangrijk accent. Het dienstencentrum zal in de loop van 2018 openen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is